لوایح
وزارت کشور به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (114) قانون محاسبات عمومی کشور، درخواست مجوز تغییر بهره برداری از تعداد (6) واحد از آپارتمان های متعلق به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به این وزارتخانه را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
در نخستین جلسه اصلی کمیسیون لوایح در دولت سیزدهم که بعدازظهر روز شنبه مورخ 20 شهریور 1400 برگزار شد، رئیس و نایب رئیس کمیسیون از سوی اعضا تعیین شدند.
نظر به تصمیم سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مبنی بر فروش زمینی واقع در شهر تهران به منظور تامین منابع مالی لازم جهت خروج زندان ها از داخل شهرها، وزارت دادگستری درخواست صدور مجوز مربوط را به هیئت دولت ارائه نموده است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر صدور مجوز واگذاری اراضی لازم برای احداث ساختمان اداری سازمان صنعت، معدن و تجارت در شهرستان جم استان بوشهر را به هیئت دولت ارائه نموده است.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه ناظر به تعدیل مجازات های نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین اصلاح و ابلاغ شد.
نظر به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر واگذاری دو هزار مترمربع از اراضی ملی واقع در شهرستان ثمرین استان اردبیل جهت احداث اورژانس بین جاده ای، معاونت حقوقی رئیس جمهور متن پیشنهادی مربوط را به هیئت دولت ارائه نموده است.
جلسات کمیسیون