کد خبر: 11236
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 ارديبهشت 1402 - 15:29
>>

موضوعات مورد بررسی

- آيين نامه اجرايي قانون تصويب مقاوله نامه ايمني و بهداشت شغلي 1981 (1360) (شماره 155) و سند الحاقي (پروتكل) 2002 (1381) مقاوله نامه ايمني و بهداشت شغلي - مصوب 1400

- صدور مجوز ماده (7) قانون اراضي مستحدث و ساحلي - مصوب 1354- راجع به اراضي ساحلي واقع در محدوده نيروگاه­ هاي بندرعباس، كنارك، شهيد سليمي نكا و سيكل تركيبي پره سر

- حذف ماده (23) آيين نامه فني در زمينه كنترل و كاهش آلودگي ها، موضوع: ماده (2) قانون هواي پاك

- لايحه آبخيزداري و آبخوان داري