کد خبر: 11121
تاریخ انتشار: يکشنبه 21 اسفند 1401 - 16:52
>>

موضوع مورد بررسی:

- نوسازي ( 3000) واحد مسكوني در سكونتگاه هاي غيررسمي (شهر آبادان: محلات سليج غربي و شرقي، ذوالفقاري، شطيط، سده، جمشيدآباد، بهار، طيب و كوي قدس) توسط وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي (شركت باز آفريني شهري ايران)