کد خبر: 11094
تاریخ انتشار: دوشنبه 8 اسفند 1401 - 10:08
>>

موضوعات مورد بررسی:

- اصلاح تبصره ماده (1) آيين نامه داخلي شوراي عالي استان ها مصوب 1384 به استناد اصل (102) قانون اساسي و بند (3) ماده (88) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران (تنقيحي)

- نامه شوراي عالي استان ها در خصوص الحاق يك تبصره به ماده (1) آيين نامه داخلي شوراي اسلامي بخش مصوب 5 مرداد 1384 هیئت وزیران

- نامه شوراي عالي استان ها درخصوص طرح اصلاح تبصره ذيل ماده (1) به عنوان تبصره (1) و الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (2) آيين نامه داخلي شوراي اسلامي شهرستان مصوب 24 فروردين 1384 هیئت وزيران

= طرح اصلاح ماده (1) آيين نامه داخلي شوراي اسلامي استان به استناد بند (3) ماه (88) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب  شهرداران (تنقیحی) موضوع ششمين اجلاس شوراي عالي استان ها