کد خبر: 11035
تاریخ انتشار: دوشنبه 17 بهمن 1401 - 13:32
>>

موضوعات مورد بررسی:

- اساسنامه سازمان هواپيمايي كشوري

- اساسنامه سازمان هاي توسعه و سرمايه گذاري موضوع: تبصره (3) ماده (14) قانون جهش توليد دانش بنيان