کد خبر: 10646
تاریخ انتشار: دوشنبه 28 شهريور 1401 - 11:05
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 60143/111323
تاریخ ابلاغ: 1401/06/23
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اختصاص اعتبار به منظور جبران اثرات خشکسالی بر حقابه داران حوضه زاینده رود استان اصفهان ابلاغ شد.
مصوبه اختصاص اعتبار برای جبران اثرات خشکسالی بر حقابه داران حوضه زاینده رود ابلاغ شد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 2 شهریور 1401، به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، مصوب کرد مبلغ سه هزار میلیارد ریال به صورت هزینه ای برای جبران اثرات خشکسالی بر حقابه داران حوضه زاینده رود استان اصفهان، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

همچنین شرکت های صنایع پرآب بر استان اصفهان (با مصرف بیش از یکصد هزار مترمکعب در سال) می توانند با تصویب مجامع عمومی خود، مبلغ 10 هزار میلیارد ریال را برای جبران اثرات خشکسالی بر حقابه داران حوضه زاینده رود استان اصفهان با نظر و تأیید استانداری هزینه نمایند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی و استانداری اصفهان و سایر دستگاه های مربوط نیز موظفند گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطعه زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

downlod
آخرین مصوبات