کد خبر: 10611
تاریخ انتشار: شنبه 19 شهريور 1401 - 16:10
>>

موضوعات مورد بررسی:

- الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (3) ماده (26) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران موضوع: حق مراقبت، نگهداري و حق پرستاري جانبازان

- آيين نامه تسهيلات بيكاري