کد خبر: 10591
تاریخ انتشار: شنبه 12 شهريور 1401 - 16:02
نوع مصوبه: تصویب نامه کمیسیونی (اصل 138)
شماره مصوبه: 59664/100977
تاریخ ابلاغ: 1401/06/12
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مجوز فروش ساختمان فعلی شورای حل اختلاف استان اردبیل برای احداث یا تأمین ساختمان جایگزین ملک مذکور صادر شد.
موافقت با فروش ساختمان فعلی شورای حل اختلاف استان اردبیل برای احداث یا تأمین ساختمان جایگزین

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در تاریخ 29 مرداد 1401، به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور، به وزارت دادگستری اجازه دادند نسبت به فروش ساختمان فعلی شورای حل اختلاف استان اردبیل واقع در بخش (1) اردبیل به مساحد (2340) مترمربع عرصه و (2730) مترمربع اعیان، برای احداث یا تأمین ساختمان جایگزین ملک مذکور، مشروط به تغییر کاربری در جهت ایجاد ارزش افزوده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

downlod
آخرین مصوبات