کد خبر: 10547
تاریخ انتشار: شنبه 5 شهريور 1401 - 14:10
کمیسیون های هیئت دولت >> زیربنایی، صنعت و محیط زیست >> جلسه

موضوعات مورد بررسی:

- آيين نامه اجرايي بند (ك) تبصره (11) قانون بودجه سال 1401 (ساماندهي سكونتگاه هاي غير رسمي موضوع بند (الف) ماده (59) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و واگذاري اراضي در مالكيت وزارت راه و شهرسازي با اولويت سكونت  گاههاي غير رسمي به مالكين اعياني)

- آيين‌نامه اجرايي بند (ن) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 كل كشور (موضوع حمايت از توليد گوشي هاي هوشمند داخلي و صنعت ريزالكترونيك (ميكروالكترونيك)

- آيين نامه اجرايي ماده (4) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت - مصوب 1400- (موضوع تخصيص زمين و مسكن پس از تولد فرزند سوم)

- آيين نامه اجرايي  تبصره (1) ماده (1) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعی