کد خبر: 10505
تاریخ انتشار: شنبه 29 مرداد 1401 - 12:02
>>

موضوع مورد بررسی:

- الحاق يك ماده به عنوان ماده (20) مكرر به آيين نامه اعطاي نشان هاي دولتي مصوب 1369