کد خبر: 10441
تاریخ انتشار: سه شنبه 18 مرداد 1401 - 13:51
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 59540/80746
تاریخ ابلاغ: 1401/05/12
معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت درخصوص ساماندهی و ارتقای جایگاه تشکیلاتی مشاوران زنان و خانواده در دستگاه های اجرایی را برای اجرا، ابلاغ کرد.
ابلاغ مصوبه مربوط به ساماندهی و ارتقای جایگاه تشکیلاتی مشاوران زنان و خانواده در دستگاه های اجرایی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 9 مرداد 1401، با توجه به لازم الاجرا بودن مصوبات ستاد ملی زن و خانواده براساس اصل (138) قانون اساسی پس از اخذ مجوز هیئت وزیران مطابق ماده (3) آیین نامه این ستاد، پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده را با عنوان «ساماندهی و ارتقای جایگاه تشکیلاتی مشاوران زنان و خانواده در دستگاه های اجرایی» را به تصویب رساند.

بر این اساس، دستگاه های اجرایی مکلفند به پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، يكي از پست هاي سازماني مشاور هم رديف مديران كل يا معاونين خود را مشروط به وجود اين پست و عدم ایجاد تشکیلات ساختاری جدید، در چهارچوب قوانين و مقررات سازماني به مشاور امور زنان و خانواده تغيير عنوان داده و طرح بازآرايي امور زنان و خانواده سازمان خود را براساس شرح وظايف اختصاصی مشاوران، تدوين و ظرف بازه زماني سه ماهه به دبیرخانه ستاد ملي زن و خانواده اعلام نمايند.

از جمله وظایف و مسئولیت های كلي مشاوران امور زنان و خانواده که با هدف روان سازي مسیر اجرای سیاست ها، طرح ها و برنامه های مرتبط با زن و خانواده در دستگاه‌های اجرایی و هم افزايي با معاونت و  ستاد تبیین شده، عبارتند از:

- استفاده جامع و كارآمد از تمام ظرفيت هاي موجود به منظور شناخت و تبيين ابعاد، علل، سوابق و نتایج مسائل و موضوعات عرصه زن و خانواده

- تحلیل و بررسي مسائل و موضوعات حوزه مشورتي در راستاي اعلام نظر تخصصی کارآمد و ارایه گزینه‌های متنوع برای تصمیم‌گیری و اقدام دستگاه مربوط

- ارایه نظرات پیشنهادي و اصلاحی در زمينه قوانین، مقررات، رویه ها، روش ها و برنامه های حوزه زنان و خانواده به دستگاه مربوط، جهت بهبود عملکرد و توجه به مسائل و ضرورت های این حوزه در فرآیندهای تصمیم سازی، اقدام و عمل دستگاهی

- امکان سنجی طرح ها، برنامه ها و تصمیمات مدیریتی حوزه ذی‌ربط حسب مورد، و ارایه راهکارهای مناسب برای چگونگی اجرا و پیاده‌سازی آنها

- بررسی و شناسایی روش‌ها و فن‌آوری‌های نوين در عرصه تخصصی مربوط و ارائه سازوکارهای مناسب برای بهره‌برداری هدفمند از آنها

- رصد و پایش مستمر سیاست ها، طرح ها، قوانین، مقررات و برنامه های حوزه زن و خانواده در دستگاه اجرایی مربوط، به منظور بررسی نقاط قوت و شناسايي چالش ها و موانع اجرايی دستگاه و ارایه راهکارهای تخصصی کارآمد

- حضور مؤثر و ارایه نظرات پیشنهادی و مشورتی در فرآيندهاي تصمیم‌گیری‌ هاي کلان دستگاه مرتبط با حوزه زنان، خانواده و جمعیت

- آموزش و اطلاع رساني مستمر به منظور ارتقاي سطح آگاهي و دانش کارکنان دستگاه مربوط نسبت به حوزه زن و خانواده

- عملياتي نمودن برنامه هاي مدون ابلاغي از سوي معاونت و ستاد با همكاري ساير معاونت ها و ادارات كل دستگاه مربوط در چارچوب اعتبارات مصوب

لازم به ذکر است، حضور و اخذ نظر مشورتی مشاوران امور زنان و خانواده در تصمیم‌گیری های کلان، شوراهای اصلی و کمیته های داخلی در چهارچوب قوانين و مقررات دستگاه های اجرایی الزامی است و مشاوران امور زنان و خانواده، مصوبات دستگاه متبوع خود را از حيث عدم مغايرت با سياست هاي كلي و قوانين حوزه خانواده و جمعيت تحت رصد و نظارت مستمر قرار مي دهند.

downlod
آخرین مصوبات