امور اجتماعی و دولت الکترونیک
نظر به اهمیت جذب و نگهداشت نیروهای مستعد و توانمند در سازمان هدفمندسازی یارانه ها که فعالیت های آن گستره کل کشور را در برمی گیرد، سازمان برنامه و بودجه کشور آيين نامه‌هاي مالي، اداري و استخدامي فوق را به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره‌گیری اثربخش و حداکثری از توان و ظرفیت‌های نیروهای مسلح برای کمک به تعادل مطلوب بازار کار در مسیر توسعه اقتصادی کشور، آیین نامه اجرایی (سند) مهارت آموزی اشتغال کارکنان وظیفه را که با مشارکت قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح تنظیم شده، به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت کشور در اجرای تبصره ماده (201) مکرر قانون استخدام ناجا، پیش نویس آیین نامه اجرایی «بیمه مسئولیت مدنی کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه نموده است.
معاون اول رئیس جمهور اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت بهره مندی از مزیت های مندرج در قانون «اعمال مزیت ها و حمایت های پارک های علم و فناوری» موضوع آیین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه، به پارک های علم و فناوری این وزارت، پیشنهاد درج نام وزارت فوق در آیین نامه اجرایی مذکور را به هیئت دولت ارائه نموده است.
معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن درخصوص مستثني شدن خانه هاي سازماني گمركات كشور از شمول فروش خانه هاي سازماني تحت تملک وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را اصلاح کرد.
معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (20) قانون مدیریت بحران کشور در خصوص موضوع «فداکار خدمت» را ابلاغ کرد.
وزارت نیرو به منظور تسهیل در ایفای هرچه بهتر ماموریت های محول شده به نيروگاه گازي ري، پیشنهاد انتقال واحدهای این نیروگاه به پژوهشگاه نیرو را به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای اصول (10)، (21) و (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تکالیف مقرر در بند (پ) ماده (57) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، پیش نویس «لایحه قانونی ساختار و وظایف فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور» را جهت بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
آخرین مصوبات
جلسات کمیسیون