مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای ارتقای خدمات بیمه ای و برقراری عدالت اجتماعی در استحقاق افراد در بهره مندی از یارانه دولت نسبت به حق بیمه سلامت، ضمن بررسی دقیق نحوه ارزیابی وسع، پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (70) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور را جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران ارایه کرده است.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی استقرار چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ شد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به تبصره (3) ماده (43) قانون حمایت از خانواده و جوان سازی جمعیت و بند (ب) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور درخصوص ضوابط پوشش بیمه ای خدمات درمان ناباروری و مراقبت های دوران بارداری را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت وزیران ارایه کرده است.
جلسات کمیسیون