خاص شفافیت
با پایان یافتن بررسی مواد لایحه شفافیت، در هجدهمین جلسه اصلی کمیسیون خاص شفافیت، مواد تکمیلی افزوده شده توسط اعضای حاضر در جلسه کمیسیون بررسی شد.
در نهمین جلسه کمیسیون خاص شفافیت، تا ماده ۲۸ این لایحه بررسی و به تایید اعضای حاضر در جلسه کمیسیون رسید.
با برگزاری هفتمین جلسه کمیسیون خاص شفافیت، بررسی این لایحه به بخش دوم، قواعد عمومی شفافیت رسید.
جلسات کمیسیون