حقوقی و قضایی
در راستای سازماندهی تکالیف مندرج در قانون جهش تولید دانش بنیان و اجرایی سازی هرچه سریع تر این قانون برای تحقق شعار سال و اهداف آن، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور پیش نویس آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (6) قانون مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، ارایه کرده است.
با موافقت وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، مجوز فروش زندان های قزلحصار و رجایی شهر توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صادر شد.
با موافقت وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، پلاک ثبتی واقع در بخش ثبتی (3) شیراز با کاربری مسکونی (محل سابق مدرسه علامه طباطبایی) به عنوان عضو سهم وزارت آموزش و پرورش از شش دانگ پلاک ثبتی واقع در بخش ثبتی (1) شیراز با کاربری آموزشی (عرصه فعلی هنرستان شهید عابدینی) به آقای عباس امیدوار و خانم مهین خاکسار واگذار شد.
با موافقت وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی دولت، حق استفاده از عرصه و اعیان استخر شنای (9) دی مجموعه ورزشی شهید شیرودی به مدت سه سال به فدراسیون ورزشی شنا، شیرجه و واترپلوی جمهوری اسلامی ایران واگذار شد.
با امضا و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، مجوز استفاده مرکز آمار ایران از ریزداده ها و اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور صادر شد.
آخرین مصوبات
جلسات کمیسیون