علمی، فناوری و هوشمند سازی
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به موجب تکلیف مندرج در ماده (20) قانون جهش تولید دانش بنیان مبنی بر پیگیری اجرای این قانون و اقدام برای سازماندهی تکالیف، تدوین پیش نویس آیین نامه های اجرایی و تعامل با دستگاه های مرتبط در جهت نهایی سازی متن آیین نامه ها، پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده (16) قانون جهش تولید دانش بنیان را به دولت ارایه کرد.
در راستای نامگذاری سال 1401 توسط مقام معظم رهبری با عنوان «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» و اهمیت بالای اجرایی سازی هرچه سریع تر قانون جهش تولید دانش بنیان برای تحقق اهداف سال جاری در حوزه اقتصاد دانش بنیان، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور آیین نامه اجرایی ماده (5) این قانون را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت وزیران، ارایه کرده است.
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در ادامه انجام تکلیف قانونی خود برای پیگیری اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و تدوین آیین نامه های اجرایی این قانون و تعامل با دستگاه های مرتبط در جهت نهایی سازی این آیین نامه ها، پیش نویس آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (1) قانون جهش تولید دانش بنیان را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت وزیران، ارایه کرده است.
معاون اول رئیس جمهور «آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت» را امضا و ابلاغ کرد.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی تبصره ماده (66) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ابلاغ شد.
جلسات کمیسیون