کد خبر: 9943
تاریخ انتشار: چهارشنبه 31 فروردين 1401 - 15:28
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 59774/14169
تاریخ ابلاغ: 1401/01/31
با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی صیانت از آبخوان های کشور و نحوه محاسبه هر مترمکعب آب استحصالی از چاه ها ابلاغ شد.
آیین نامه اجرایی صیانت از آبخوان های کشور و نحوه محاسبه هر مترمکعب آب استحصالی از چاه ها ابلاغ شد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 28 فروردین 1401 و در اجرای حکم مندرج در بند (هـ) تبصره (8) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر اقدامات لازم برای صیانت از آبخوان های کشور و نحوه محاسبه هر مترمکعب آب استحصالی از چاه ها، آیین نامه اجرایی مربوط به این بند از قانون را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مذکور، وزارت جهاد کشاورزی مکلف گردید بر اساس سالنامه آماری یا هرگونه اطلاعات مستند مرتبط، سطح کشت آبی غالب بر حسب هکتار و نیاز آبی و میانگین عملکرد در واحد سطح کشت غالب را به تفکیک هر شهرستان حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تعیین کند و در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار دهد و در صورت عدم ارایه اطلاعات مذکور در مهلت مقرر، آخرین سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی و سند ملی آب ملاک عمل خواهد بود.

نرخ دریافتی موضوع این آیین نامه به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها تا سقف 300 ریال تعیین و روش محاسبه آن به صورت «یک درصد درآمد هر هکتار کشت غالب در هر شهرستان تقسیم بر میانگین نیاز آبی هر هکتار کشت غالب در همان شهرستان» خواهد بود.

مجموع مبالغ قابل دریافت برای چاه های کشاورزی مجاز فعال که به دستگاه شمارشگر (کنتور) مجهز هستند، براساس حجم آب مصرفی در سقف میزان بهره برداری مندرج در پروانه بهره برداری محاسبه و برای چاه های کشاورزی مجاز فعال دارای پروانه بهره‌ برداری فاقد دستگاه شمارشگر (کنتور) بر اساس (2/1) برابر ظرفیت پروانه بهره برداری آنها محاسبه خواهد شد.

سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در قانون برنامه و بودجه کشور، متناسب با مبالغ وصولی، اعتبار دستگاه اجرایی ذیربط را ابلاغ و نسبت به مبادله موافقتنامه و صدور تخصیص از محل مربوط، اقدام می کند. شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز موظفند اعتبارات ابلاغی را متناسب با وصولی هر استان به همان استان ابلاغ نمایند. اعتبارات ابلاغی به کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی، خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه، برنامه های تعادل بخشی، حمایت و اجرای طرح های آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب و آبرسانی به روستاهای شهرستان های محل استقرار سد هزینه می شود.

همچنین 70 درصد مبالغ وصولی در سقف ردیف مذکور به شرکت‌ مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و 30 درصد مابقی به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ابلاغ می‌شود. سهم حمایت و اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبرسانی به روستاهای شهرستان‌های محل استقرار سد حداقل معادل 5 درصد کل اعتبار تعیین می شود.

شرکت مدیریت منابع آب ایران موظف است ضمن پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز، جریمه مربوط به میزان برداشت آب را از تاریخ حفر تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی و راهبردی (استراتژیک) کشور، به ازای هر متر مکعب حداکثر (3000) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب حداکثر مبلغ (6000) ریال، متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره حسب دستورالعمل ابلاغی وزیر نیرو از صاحبان چاه های مذکور دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند تا صرف برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب گردد و استانداری ها و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند هماهنگی و همکاری لازم را در اجرای مفاد این آیین نامه با وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی به عمل آورند.

دستگاه های اجرایی موضوع این آیین نامه نیز موظفند گزارش مبالغ وصولی به تفکیک هر استان و عملکرد نحوه هزینه‌کرد اعتبارات تخصیص یافته این آیین نامه را بر اساس اقدامات پیش بینی شده در موافقتنامه متبادله، هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه کنند.

downlod
آخرین مصوبات