کد خبر: 9328
تاریخ انتشار: چهارشنبه 3 آذر 1400 - 13:39
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 59051/99352
تاریخ ابلاغ: 1400/09/02
با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران اصلاح و ابلاغ شد.
آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران اصلاح و ابلاغ شد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 26 آبان 1400 و در راستای سياست هاي دولت مبني بر توانمندسازي و حمايت از شركت هاي پيمانكار و ايجاد ظرفيت هاي شغلي جديد به خصوص در پيمانكاران بخش خصوصي و كمك به ماندگاري آنها در شرایط سخت اقتصادی و بیماری فراگیر کرونا و نیز بهره مندی مناسب از تجارب کاری شرکت های پیمانکاری قدیمی، با اصلاح برخی از مواد «آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران» موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، منظور از کارکنان، اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و پرسنل امتیازآور شرکت می باشند که لازم است جهت امتیازآوری، دارای حداقل 36 ماه سابقه کار مرتبط در 6 سال گذشته منتهی به درخواست صلاحیت، مستند به بیمه و یا روزنامه رسمی در فعالیت‌های مرتبط باشند. در خصوص کارکنان امتیازآور، لازم است حداقل سه ماه از سابقه کار مفید و مرتبط آنها منتهی به زمان تشخیص صلاحیت در شرکت متقاضی باشد.

برای شرکت‌هایی که برای اولین بار درخواست تشخیص صلاحیت دارند و بالاترین پایه درخواستی آنها پایه 5 است، امتیاز کارکنان آنها، صرفاً از طریق مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره کسب می شود.

در مورد شرکت هایی که امتیاز تجمعی تجربه کاری آنها در 15 سال گذشته احراز نشود و سابقه قدمت شرکت بیش از 15 سال است، مشروط به اینکه هیئت مدیره و سهامداران آن تغییر پیدا نکرده باشد، به ازای هر سال مازاد بر 15 سال در 30 سال گذشته، ضریب افزایشی 0/04 به امتیاز کار تجربی اضافه می شود. حداکثر ضریب افزایشی متعلقه ناشی از این تبصره در سرجمع امتیاز، 0/5 و فقط در یک رشته موثر خواهد بود.

همچنین در سال هایی که ضریب 2‏/1 مندرج در رابطه 4 با ضریب متوسط افزایش وزنی متناسب نباشد (بیش از 10 درصد تفاوت داشته باشد)، میانگین ضرایب تعدیل ابلاغ شده مربوط به آن سال کار شاخص در سال هایی که قرارداد در آن جاری بوده، جایگزین ضریب Pk  گردد.

گردش مالی، توان مالی جاری و توان مالی بلندمدت به میلیون ریال بر اساس یکی از اظهارنامه های مالیاتی چهارسال منتهی به زمان تشخیص صلاحیت شرکت که بالاترین امتیاز مالی بروزآوری شده را کسب نماید، ملاک عمل می باشد.

downlod
آخرین مصوبات