کد خبر: 9269
تاریخ انتشار: شنبه 22 آبان 1400 - 12:44
>>

موضوعات مورد بررسی:

- اصلاح آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی

- آیین نامه اجرایی قانون اراضی مستحدثات و ساحلی

- اصلاح شرح وظایف و برنامه های کارگروه ملی سازگاری با کم آبی

- لایحه ا صلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها