کد خبر: 9236
تاریخ انتشار: شنبه 15 آبان 1400 - 11:09
>>

موضوعات مورد بررسی:

- آيين نامه اجرايي قانون تأسیس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي به استناد ماده (15) قانون تاسيس صندوق بيمه همگاني

- پيشنهاد تشكيل قرارگاه مشاركت صنعت دفاعي در جهش توليد - به استناد تنظيم مقررات موضوع بند (الف) ماده (42) قانون برنامه ششم توسعه كشور