کد خبر: 9067
تاریخ انتشار: چهارشنبه 31 شهريور 1400 - 15:38
>>

موضوعات مورد بررسی:

- آيين نامه اجرايي نگهداري، حمل، مصرف و ايمني مواد خطرناك، موضوع: تبصره بند (س) ماده (14) قانون مديريت بحران كشور

- اصلاح آيين نامه مديريت ايمني حمل ­و نقل و سوانح رانندگي (موضوع مصوبه وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت)

- اصلاح شرح وظايف و برنامه هاي كارگروه ملي سازگاري با كم آبي

- لايحه لغو ماده (4) قانون تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش