کد خبر: 9011
تاریخ انتشار: چهارشنبه 17 شهريور 1400 - 13:53
کمیسیون های هیئت دولت >> امور اجتماعی و دولت الکترونیک >> جلسه

موضوعات مورد بررسی

- آيين نامه تخفيف بيمه شخص ثالث براي رانندگاني كه دوره رانندگي كم خطر را طي نموده اند.

- آئين نامه اجرايي شوراي عالي هواشناسي.