کد خبر: 9003
تاریخ انتشار: چهارشنبه 17 شهريور 1400 - 11:06
کد پیشنهاد: 59171
تاریخ پیشنهاد: 1400/06/10
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1400/06/15
نظر به تصمیم سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مبنی بر فروش زمینی واقع در شهر تهران به منظور تامین منابع مالی لازم جهت خروج زندان ها از داخل شهرها، وزارت دادگستری درخواست صدور مجوز مربوط را به هیئت دولت ارائه نموده است.
بررسی فروش یک قطعه زمین به منظور تامین منابع مالی لازم جهت خروج زندان ها از داخل شهرها

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» مطابق ‌قانون انتقال زندان ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است به منظور انتقال زندان ها و مراکز ‌اقدامات تأمینی و تربیتی داخل شهرها به خارج از آن، به استثنای بازداشتگاه ها اقدامات موردنیاز را با همکاری وزارت راه و شهرسازی به عمل آورد.

در حال حاضر این سازمان به منظور تامین منابع مالی جهت خروج زندان ها از داخل شهرها درنظر دارد به استناد ماده (2) آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (113) قانون برنامه ششم توسعه نسبت به فروش زمینی به مساحت 110747 مترمربع واقع در شهر تهران اقدام نماید و عواید حاصل از آن را براساس ماده (3) آیین نامه فوق در راستای طرح احداث زندان های جایگزین در همان استان و درصورت مازاد بودن، جهت تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیز دیگر زندان های همان استان به مصرف برساند.

در همین راستا وزارت دادگستری درخواست صدور مجوز مربوط به فروش زمین مذکور را به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این موضوع مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند.

آخرین موضوعات در حال بررسی