کد خبر: 8783
تاریخ انتشار: يکشنبه 27 تير 1400 - 17:12
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58773/45056
تاریخ ابلاغ: 1400/04/27
با تصویب وزیران عضو کمیسیون لوایح و امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به صدور مجوز بهره برداری از منافع بخشی از اراضی ملی قابل واگذاری در گنبد کاووس واقع در استان گلستان به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
صدور مجوز بهره برداری از منافع اراضی ملی قابل واگذاری در استان گلستان به شرکت راه آهن

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 29 خرداد 1400، با صدور مجوز برای بهره برداری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران از منافع میزان (538/38) هکتار از اراضی ملی قابل واگذاری از پلاک ثبتی واقع در بخش (14) حوزه ثبتی گنبد کاووس در استان گلستان با حفظ مالکیت دولت و با نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان نماینده دولت) و با کسری حریم های قانونی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست محیطی و حقوق احتمالی دامداران، جهت احداث بندر خشک اینچه برون، موافقت کردند.

downlod