کد خبر: 8779
تاریخ انتشار: شنبه 26 تير 1400 - 13:05
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58804/44563
تاریخ ابلاغ: 1400/04/26
با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی موضوع محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی ابلاغ شد.
ابلاغ آیین نامه اجرایی محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 23 تیر 1400 و در اجرای حکم مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور درخصوص محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی، آیین نامه اجرایی مربوط به بندهای مذکور را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، سهم صندوق توسعه ملي در سال 1400 از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي تا سقف 365 میلیون بشكه در سال (يك ميليون بشكه روزانه)، معادل (20 درصد) و مازاد بر آن معادل (38 درصد) است.

همچنین به استناد بند (الف) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، سهم صندوق توسعه ملي از منابع وصولي حاصل از خالص صادرات گاز (20 درصد) تعيين شد.

downlod