کد خبر: 8771
تاریخ انتشار: چهارشنبه 23 تير 1400 - 12:34
>>

موضوعات مورد بررسی

- الحاق يك تبصره ذيل ماده (8) آيين‌نامه اجرايي بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2).

- نرخ تعرفه هاي سازمان دامپزشكي كشور، موضوع: آئين‌نامه اجرايي ماده (14 ) قانون سازمان دامپزشكي كشور.

- ابلاغ اعتبار مربوط ساير منابع بر اساس مفاد ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور در هريك از طرح هايي كه اعتبار آن از منابع عمومي دولت و ساير منابع تامين و براي اجرا به واحد هاي استاني يا موسسات وزارت تعاوت كار و رفاه اجتماعي واگذار مي گردد (در اجراي ماده (83) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت).

- تأمين منابع مالي براي توليد انبوه واكسن تحقيقاتي سرم‌سازي رازي.

- آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1400.