کد خبر: 8757
تاریخ انتشار: دوشنبه 21 تير 1400 - 09:08
>>

موضوعات مورد بررسی

- انتقال مبالغ مربوط به جرايم تاخير در تاديه (پس از سررسيد) اوراق مشاركت فروش رفته سال هاي 1390 و 1391 طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي شركت هاي آب و فاضلاب و شركت هاي آب منطقه اي به حساب بدهي دولت .

- اصلاح تصويب نامه موضوع: انتقال خسارت متناظر با نرخ اوراق مشاركت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي متعلق به شركت توسعه منابع آب نيروي ايران به حساب بدهي دولت.

آخرین اخبار