کد خبر: 8744
تاریخ انتشار: شنبه 19 تير 1400 - 15:20
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58924/41912
تاریخ ابلاغ: 1400/04/19
با امضای معاون اول رئیس جمهور، سند ارتقای بهره وری بخش آب، برق و گاز ابلاغ شد.
ابلاغ سند ارتقای بهره وری بخش آب، برق و گاز

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 9 تیر 1400 و در اجرای تکلیف مقرر در ماده (5) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص استقرار چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی کشور و تدوین برنامه های عملیاتی ارتقای بهره وری  و در راستای تحقق اهداف مندرج در این قانون، سند ارتقای بهره وری بخش آب، برق و گاز را به عنوان یکی دیگر از اسناد ارتقای بهره وری پیشنهادی وزارتخانه های متولی (9) بخش اقتصادی به تصویب رساند.

به موجب سند مذکور، وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) و سازمان انرژی اتمی ایران موظفند گزارش پیشرفت اقدامات و برنامه های مندرج در این سند را در مقاطع زمانی شش ماهه تهیه و به سازمان ملی بهره وری ایران ارایه نمایند.

در بخش آب، برق و گاز، شاخص های رشد ارزش افزوده، رشد بهره وری کل عوامل تولید و رشد عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه) آن طی سال های برنامه ششم توسعه به ترتیب 9، 2 و 7 درصد هدفگذاری شده و عملکرد این بخش در موارد فوق طی سال های برنامه ششم توسعه به ترتیب 5، 3 و 2 درصد بوده است.

downlod