کد خبر: 8614
تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 خرداد 1400 - 11:03
کمیسیون های هیئت دولت >> امور اجتماعی و دولت الکترونیک >> جلسه

موضوعات مورد بررسی

- برخورداري كاركنان باقيمانده از سقف (50) درصدافزايش فوق العاده ويژه بند (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري.

- مستثني شدن مديران كل آموزش و پرورش و نوسازي مدارس استان ها از شمول تبصره (2) ماده (1) آيين نامه اجرايي تاسيس و  فعاليت سازمانهاي غير دولتي.

- آيين نامه تعيين تعرفه خدمات كنسولي.

- لغو ماده (16) آيين‌نامه اجرايي ماده (3) قانون حمايت از حقوق معلولان.