کد خبر: 8602
تاریخ انتشار: يکشنبه 23 خرداد 1400 - 17:58
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58836/31024
تاریخ ابلاغ: 1400/03/23
دولت، آیین نامه اجرایی مربوط به صیانت از آبخوان های کشور و نحوه محاسبه هر مترمکعب آب استحصالی از چاه ها را ابلاغ کرد.
ابلاغ آیین نامه اجرایی صیانت از آبخوان های کشور و نحوه محاسبه هر مترمکعب آب استحصالی از چاه ها

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه هیئت وزیران مورخ 19 خرداد 1400 و در اجرای بند (هـ) تبصره (8) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مبنی بر حفظ و صیانت از آبخوان های کشور و افزايش اطمينان پذيري تأمين آب براي مصارف مختلف در بخش هاي شرب، صنعت و كشاورزي، آیین نامه اجرایی مربوط به این بند از قانون مذکور به تصویب رسید.

در آیین نامه فوق، از «آبخیزداری» به عنوان رویکردی مدیریتی یاد شده که با جامع نگری در بهره برداری بهینه از منابع حوضه های آبخیز شامل مجموعه اقدامات مهندسی (مکانیکی)، بیولوژیکی(زیستی) و بیومکانیکی (زیست در جهت استحصال باران، ‌پیشگیری و مدیریت سیلاب ها، تغذیه آبخوان ها، جلوگیری از رانش زمین، کنترل فرسایش خاک و مهار رسوب و نیز اصلاح کاربری اراضی و نظایر آن، منجر به حفظ و ارتقای شاخص های پایداری و سلامت و احیای آبخیزها) می گردد.

به موجب آیین نامه یاد شده، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است بر اساس سالنامه آماری یا هرگونه اطلاعات مستند مرتبط، سطح کشت آبی غالب  بر‌حسب هکتار و نیاز آبی و میانگین عملکرد در واحد سطح کشت غالب را به تفکیک هر استان در هر محدوده مطالعاتی/ شهرستان حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تعیین کند و در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار دهد.

مبالغ دریافتی موضوع این آیین نامه به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها (تا سقف 200 ریال) به صورت زیر تعیین می شود:

یک درصد درآمد هر هکتار کشت غالب در هر محدوده مطالعاتی/ شهرستان تقسیم بر میانگین نیاز آبی هر هکتار کشت غالب در همان محدوده/ شهرستان.

چاه هایی که حداقل طی 5 سال منتهی به سال1400 غیرفعال بوده اند، مشمول پرداخت مبالغ دریافتی موضوع این آیین نامه ‌نیستند.

همچنین براساس آیین نامه مذکور، شرکت مدیریت منابع آب ایران موظف است به منظور تحقق برنامه ها و اهداف مرتبط در احیا، تعادل بخشی و بهبود بهره برداری آب در سقف 70 درصد مبالغ دریافتی موضوع این آیین نامه سهم اعتبارات هر استان را در قالب موافقتنامه مبادله ای با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت پرداخت خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه و برای تحقق اهداف برنامه های تعادل بخشی، بهبود بهره برداری آب و انجام مطالعه در دشت هایی که با فرونشست زمین مواجه هست و یافتن راهکارهای پیشگیری و برگرداندن آن به شرایط قبل اختصاص دهد. از 30 درصد باقیمانده مبالغ دریافتی موضوع این آیین نامه در چارچوب موافقتنامه متبادله، 50 درصد در اختیار سازمان جنگل ها و مراتع جهت حفظ و احیای آبخیزداری و 50 درصد مابقی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای طرح های افزایش بهره وری آب قرار می گیرد.

وزارت جهاد کشاورزی، شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان جنگل ها،‌ مراتع و آبخیزداری نیز موظفند گزارش عملکرد نحوه هزینه کرد اعتبارات این آیین نامه را بر اساس برنامه ها، اهداف و اولویت های ذکر شده، هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کنند.

downlod