کد خبر: 8598
تاریخ انتشار: يکشنبه 23 خرداد 1400 - 10:22
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 54581/30582
تاریخ ابلاغ: 1400/03/22
با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی ابلاغ شد.
آیین نامه اجرایی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی ابلاغ شد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 12 خرداد 1400، به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با هدف ایجاد و حمایت از شرکت های تعاونی تولید روستایی، آیین نامه اجرایی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی را به تصویب رساند.

ايجاد انگيزه براي جذب و توسعه سرمايه ‌گذاري در بخش كشاورزي و كاهش احتمال زيان توليد، ساماندهي فرآيند توليد و افزايش بهره ‌وري، كاهش هزينه ‌هاي توليد و بهبود كيفيت مواد و فرآورده ‌هاي غذايي، تخصيص هدفمند منابع به بخش كشاورزي روستایی در جهت تحقق خود كفايي، حمايت از ساخت زيربناها و رویکرد حمایتی و تشویقی در حوزه آب های کشاورزی، از مهم ترین دلایل تصویب آین آیین نامه بشمار می روند.

بر اساس این آیین نامه، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است با رعایت حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی، در مناطقي كه بر اساس موافقت صاحبان حداقل دو سوم اراضي کشاورزی متعلق به اعضای شركت تعاوني توليد روستايي و سایر کشاورزان و نتایج مطالعات امکان سنجی، مناسب تشخیص داده می شود، برنامه تعاونی نمودن تولید و یکپارچه‌ شدن اراضی را اجرایی نماید.

این برنامه مشتمل بر مجموعه ای از اقدامات فنی و اجرایی است که توسط وزارت جهاد کشاورزی به منظور بهره برداری جمعی و گروهی از منابع، عوامل تولید و اعمال مدیریت یکپارچه آب و کشاورزی در قالب سازوکارهای مشارکتی و با هدف تسهیم منافع به نسبت منابع، کار، سرمایه و يكپارچه شدن قطعات اراضي در حوزه عمل شرکت تعاونی تولید روستایی به اجرا در می آید.

همچنین وزارتخانه مذکور موظف است به منظور بهره برداری مناسب از منابع آب و خاک و افزایش بهره وری، برنامه تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی را در قالب حمایت از تشکیل، توسعه و پایداری شرکت های تعاونی تولید روستایی و استقرار و توانمندسازی این شرکت ها به اجرا درآورد.

علاوه بر این، شركت تعاونی تولید روستایی مي تواند راساً بر حسب ضرورت و با موافقت کشاورزان، عمليات کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی را در تمام يا قسمتي از اراضي آنان انجام دهد و يا اجراي تمام يا قسمتي از برنامه را با موافقت اعضای ذینفع، تحت نظارت خود به گروهی از اعضا و یا اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار كند. همچنین شرکت می‌تواند در صورت لزوم اراضي اشخاصی را كه عضو شركت نيستند، اما اراضی آنان در حوزه عمل شرکت قرار دارد، براي اجراي فعالیت های تولیدی و کشاورزی خريداري و يا اجاره نمايد.

وزارت نیرو نیز موظف است به منظور ارتقای کارایی و بهره وری آب کشاورزی، اعمال مدیریت صحیح در جهت استقرار نظام بهره برداری مناسب و تحقق مدیریت مشارکتی آب کشاورزی در حوزه عمل شركت های تعاونی تولید روستایی، اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف) تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری، زهکشی و منابع آب زیرزمینی در چارچوب الگوی کشت منطقه تا سقف پروانه بهره برداری.

ب) واگذاری وظایف مدیریت توزیع، بهره برداری، نگهداری و حفاظت از منابع آب سطحی و زیرزمینی، تأسیسات و شبکه های آبیاری، زهکشی و جمع‌آوری هزینه‌ها و نیز ساير وظایف تصدي‌گري به شرکت‌های تعاوني توليد روستايي مشروط به وجود توانمندی‌ها و ظرفيت‌هاي لازم مورد تایید وزارت نیرو در اين شرکت‌ها در چارچوب مقررات موجود.

پ) رفع نواقص و بهسازی شبکه های آبیاری و نصب سیستم‌های کنترل و اندازه‌گیری به منظور تحویل حجمی آب در منابع آب سطحی.

ت) کنترل و نظارت بر فرآیند تجهیز چاه های کشاورزی به ابزار اندازه گیری

ث) تعیین نحوه استفاده و برداشت منابع آب با توجه به ضوابط موجود.

همچنین شرکت های تعاونی تولید روستایی موظف به رعایت الگوی کشت و مصرف بهینه آب براساس مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و سیاست های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی براي آن منطقه تا سقف پروانه بهره برداری آب صادره توسط وزارت نيرو می باشند.

شرکت های تعاونی تولید روستایی می‌توانند درچارچوب قوانین و مقررات مرتبط، نسبت به تأسیس اتحادیه های تعاونی تولید روستایی مبادرت نمایند.

downlod