کد خبر: 8586
تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 خرداد 1400 - 13:03
>>

موضوعات مورد بررسی

- برنامه‌ملي تقويت كسب و كار، معيشت مرزنشينان و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق مرزي.

- سياست هاي اجرايي تشويق و حمايت از كار آفرينان پيشرو.

- اصلاح آئين‌نامه اجرايي بند جماده (12) قانون برگزاري مناقصات درخصوص تعيين ارزيابي تجربه پيمانكار.

- اختصاص مبلغي از حساب ذخيره ارزي  براي افزايش ايمني و مقاوم سازي مدارس و فضاهاي پرورشي و ورزشي.

- آيين نامه اجرايي موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني.