کد خبر: 8257
تاریخ انتشار: يکشنبه 15 فروردين 1400 - 10:34
>>

موضوعات مورد بررسی:

- الزام دستگاه های اجرایی به مستندنگاری و ثبت تصویری طرح ها و پروژه های مهم کشور

- آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه