کد خبر: 7995
تاریخ انتشار: چهارشنبه 8 بهمن 1399 - 11:27
>>

موضوعات مورد بررسی

- آيين نامه اجرايي شرايط دسترسي و نحوه بهره برداري از منابع ژنتيكي.

- مجوز امكان استقرار و فعاليت واحدهاي متقاضي تا رده (3) زيست محيطي در تمامي پارك فناوري پرديس براي ساير پارك هاي علم و فناوري.