کد خبر: 7658
تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 آبان 1399 - 07:50
>>

موضوعات مورد بررسی

- مجوز الحاق يك تبصره به ماده (75) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت جهت لحاظ نمودن تخفيف تا پنجاه درصد براي بهاي فروش اراضي واگذار شده .

- اصلاح بندهاي (الف) ماده (17)، (پ) ماده (18)، (الف) ماده (19) و (پ) ماده (21) آئين‌نامه اجرايي بند جماده (12) قانون برگزاري مناقصات درخصوص تعيين ارزيابي تجربه پيمانكار.

- آيين نامه اجرايي بند(ت) تبصره(6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور .

- تعيين شركت هاي داراي وظايف سياست گذاري و حاكميتي، موضوع: شركت هاي زير مجموعه وزارت جهاد كشاورزي (شامل 10 شركت:(شركت پرورش كرم ابريشم ايران، شركت پشتيباني امور دام كشور ...).

- اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (5) مكرر قانون صدور چك.

- معافيت كالاهاي اهدايي به مجتمع خيرساز آموزشي شادروان سكينه نمكي شهرستان خوي از سود بازرگاني.

- اصلاح متن بند (7) ماده (2) آيين نامه اجرايي تبصره (14) قانون بودجه سال 1399 كل كشور، موضوع: وصول درآمدهاي حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي به حساب سازمان هدفمند سازي يارانه ها.