کد خبر: 7611
تاریخ انتشار: چهارشنبه 7 آبان 1399 - 11:20
>>

موضوعات مورد بررسی

- آيين نامه اجرايي تكليف مقرر در بند (چ) ماده (13) قانون مديريت بحران كشور.

- افزايش تعرفه آب تحويلي و يا برداشتي موارد خاص( كشتي ها، شناورها، تانكرهاي خدماتي ...  به ميزان (15 درصد) از ابتداي سال 1399 توسط هيات مديره شركت هاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان.

- آيين نامه اجرايي بند(ت) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور .

- اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره (14) قانون بودجه سال 1399 كل كشور، موضوع: تصويب نامه وصول درآمدهاي حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي به حساب سازمان هدفمند سازي يارانه ها.