کد خبر: 10396
تاریخ انتشار: شنبه 8 مرداد 1401 - 12:13
>>

موضوعات مورد بررسی:

- آيين نامه اجرايي بند (ك) تبصره (11) قانون بودجه سال 1401 (ساماندهي سكونتگاه هاي غير رسمي موضوع بند (الف) ماده (59) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و واگذاري اراضي در مالكيت وزارت راه و شهرسازي با اولويت سكونتگاه هاي غير رسمي به مالكين اعياني)

- آيين‌نامه اجرايي بند (ن) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 كل كشور (موضوع حمايت از توليد گوشي‌هاي هوشمند داخلي و صنعت ريزالكترونيك (ميكروالكترونيك)

- آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (27) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور