کد خبر: 10349
تاریخ انتشار: شنبه 1 مرداد 1401 - 13:55
>>

موضوعات مورد بررسی:

- آيين نامه اجرايي بند (ك) تبصره (11) قانون بودجه سال 1401 (ساماندهي سكونتگاه هاي غير رسمي موضوع بند (الف) ماده (59) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و واگذاري اراضي در مالكيت وزارت راه و شهرسازي با اولويت سكونتگاه هاي غير رسمي به مالكين اعياني)

- آيين‌نامه اجرايي بند (ن) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 كل كشور (موضوع حمايت از توليد گوشي‌هاي هوشمند داخلي و صنعت ريزالكترونيك (ميكروالكترونيك)

- آيين‌نامه اجرايي بند (4) منابع و بند (10) مصارف (بخش حمايت از توليد در بخش انرژي) جداول تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 (موضوع سازماندهي نحوه تخصيص و توزيع گاز مايع در بخش‌هاي مختلف مصرف)

- آيين نامه اجرايي ماده (4) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت - مصوب 1400- (موضوع تخصيص زمين و مسكن پس از تولد فرزند سوم)

- آيين نامه اجرايي  تبصره( 1 ) ماده( 1 )" قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي

- مجوز انعقاد قرارداد مشاركت احداث آزادراه چالوس – رامسر

- تمديد اعتبار كارت هاي هوشمند ملي (تا پايان 1403 و قبل از آن) حداكثر تا پايان سال 1405 به استناد بند (د) ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه