کد خبر: 10208
تاریخ انتشار: شنبه 4 تير 1401 - 15:34
>>

موضوعات مورد بررسی:

- واگذاري تعداد (13) عنوان وظيفه جديد قابل تفويض به استانداران (تفويض وظايف و اختيارات دستگاه هاي اجرايي به واحدهاي متناظر استاني)

- پيش نويس" لايحه استفساريه قسمت اخير جزء (8 ) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 كل كشور