کد خبر: 10194
تاریخ انتشار: شنبه 4 تير 1401 - 15:08
نوع مصوبه: تصویب نامه کمیسیونی (اصل 138)
شماره مصوبه: 59592/51898
تاریخ ابلاغ: 1401/04/01
با موافقت وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، مجوز فروش زندان های قزلحصار و رجایی شهر توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صادر شد.
صدور مجوز به سازمان زندان ها برای فروش زندان های قزلحصار و رجایی شهر

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 7 خرداد 1401، به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور، به قوه قضاییه (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و امنیتی کشور) اجازه دادند نسبت به فروش عرصه و اعیان زندان قزلحصار و زندان رجایی شهر همگی واقع در حوزه ثبتی کرج، استان البرز، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

downlod
آخرین مصوبات