کد خبر: 10150
تاریخ انتشار: سه شنبه 24 خرداد 1401 - 12:31
کد پیشنهاد: 59970
تاریخ پیشنهاد: 1401/03/16
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1401/03/21
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای بند (د) مصوبه نشست شصت و دوم هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر تسهیل برخی شرایط صدور مجوز آموزشگاه های رانندگی، پیشنهاد اصلاح آیین نامه آموزشگاه های رانندگی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
بررسی پیشنهاد اصلاح آیین نامه آموزشگاه های رانندگی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به استناد بند (چ) ماده (4) آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی، حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای مؤسس و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی برای مدیر الزامی است. از طرفی مطابق ماده (16) آیین نامه آن دسته از آموزشگاه هایی که قبل از تصویب این آیین نامه پروانه تأسیس اخذ نموده و برای تمدید پروانه، واجد شرایط مندرج در این آیین نامه نمی باشند، مکلفند ظرف سه سال پس از ابلاغ این آیین نامه، ضوابط موضوع این آیین نامه را کسب نمایند، در غیر این صورت پروانه فعالیت آموزشگاه از سوی اتحادیه لغو خواهد شد، که این موضوع ادامه فعالیت (تمدید مجوز) برای دارندگان این رسته صنفی را با مشکل مواجه کرده است و با توجه به قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات و همچنین لزوم رعایت حقوق مکتسب افراد، این بند نیازمند اصلاح است.

از سوی دیگر، مطابق بند (ج) ماده مذکور، مؤسس و مدیر آموزشگاه های رانندگی باید متأهل باشند که این شرط در آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی مصوب هیئت وزیران فقط برای مدیر و مربی الزامی بوده است. از طرفی تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزها باید در جهت تسهیل باشد نه در جهت مشکل کردن شرایط. همچنین مطابق تبصره (4) ماده (7) قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و‌کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور اعمال می شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از 6 ماه قبل از اجرا، در این درگاه اعلام شود. بنابراین با رویکرد تسهیل فعالیت های اقتصادی حذف شرط تأهل برای مدیر و مؤسس ضروری است.

با توجه به موارد فوق الذکر و از آنجایی که یکی از اهداف و رویکردهای هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تسهیل گری و بهبود فضای کسب و کار  است، لذا وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد مصوب هیأت یاد شده درخصوص اصلاح آیین نامه آموزشگاه های رانندگی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت وزیران ارایه کرده است.

گفتنی است، پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت مراحل بررسی کارشناسی را طی می کند.

downlod
آخرین موضوعات در حال بررسی