کد خبر: 10022
تاریخ انتشار: شنبه 24 ارديبهشت 1401 - 15:32
کد پیشنهاد: 59869
تاریخ پیشنهاد: 1401/02/06
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1401/02/08
سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تخصیص منابع لازم برای توسعه و ارتقای تولید و بهره وری، پیش نویس آیین نامه اجرایی مربوط به آن را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت وزیران ارایه کرده است.
تهیه پیش نویس آیین نامه مربوط به تخصیص منابع لازم جهت توسعه و ارتقای تولید و بهره وری توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، به منظور رشد و پيشرفت استان‌ هاي كشور از طريق ارتقاي بهره وري و توسعه سرمايه گذاري ها، تكميل واحدهاي نيمه ‌تمام و ظرفيت‌ هاي خالي بنگاه هاي توليدي بر پايه آمايش سرزمين و همچنين حمايت از طرح (پروژه) هاي دانش ‌بنيان و پيشران و بسط و عدالت سرزميني منابع مربوط مندرج در این بند از تبصره مذکور جهت ايجاد و افزايش توليد، اشتغال و كارآفريني و ارتقاي رشد اقتصادي اختصاص می یابد.

در این راستا، سازمان برنامه و بودجه کشور علی رغم عدم تکلیف قانونی مبنی بر تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، بطور مستقل نسبت به تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه اجرایی مذکور و ارایه آن به منظور طرح و تصویب در هیئت وزیران، اقدام نموده است.

به موجب متن پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه اجرایی، نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سپرده گذاری و برنامه های دستگاه های اجرایی موضوع جزء (9) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 کل کشور اقدام و پس از تصویب شورای مندرج در این جزء، ابلاغ نماید.

منابع مالی موضوع بند (الف) تبصره (18) قانون یاد شده پس از مبادله موافقتنامه، با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت خواهد شد.

همچنین به استناد جزء (7) بند (الف) تبصره (18) قانون مذکور، حداقل 90 درصد منابع مالی مربوط به بند (الف) تبصره (18) قانون صرفاً با عاملیت صندوق کارآفرینی امید و با رعایت ضوابط مندرج در این آیین نامه اجرایی خواهد بود.

سازمان برنامه و بودجه کشور نیز ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این آیین نامه اجرایی، پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید به منظور تشکیل صندوق عدالت و پیشرفت ایران را به هیئت دولت ارسال خواهد کرد و مسئولیت حُسن اجرای برنامه های موضوع این آیین نامه در سطح استان ها بر عهده استانداران، نظارت میدانی بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه و نظارت عالی برعهده شورای موضوع جزء (9) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 کل کشور است.

پیشنهاد یاد شده درحال حاضر در کمیسیون اقتصاد دولت مراحل بررسی و رسیدگی را طی می کند.

downlod
آخرین موضوعات در حال بررسی