تعيين نرخ معاينه فني مكانيزه خودروها و موتورسيكلت ها
وزارتخانه‌هاي كشور و راه و شهرسازي در تاريخ 22 /1 /1394 با عنايت به بند (5) ماده (18) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و همچنين ماده (9) دستورالعمل تبصره (1) بند (د) ماده (101) قانون برنامه پنجم توسعه (موضوع مصوبه شماره 16965 /48007 مورخ 3 /2 /1391 شوراي اقتصاد) و با توجه به لزوم بروزرساني نرخ‌هاي معاينه فني خودروها، متن و جداول پيشنهادي نرخ‌هاي مذكور را جهت سير مراحل بررسي و تصويب ارايه نمودند.
موضوع در كميسيون خاص امور كلانشهر تهران و ساير كلانشهرها مطرح وبا توجه به ارايه متن مشترك توسط دو وزارتخانه كشور و راه و شهرسازي و تأیید ادله تقدیم شده توسط آنها، نرخ‌هاي معاينه فني براي امسال تعیین گرديد.
بر این اساس موضوع در جلسه 25 /1 /1395 هیئت دولت مطرح و به تصويب رسید.