مجاز بودن سازمان حفاظت محيط زيست با هماهنگي معاونت حقوقي و امور خارجه نسبت به امضاي موقت موافقتنامه پاريس

هيئت وزيران در جلسه 18 /1 /1395 به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست مجوز داد تا سازمان حفاظت محیط زیست با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافقهای بین‌المللی) ووزارت امورخارجه نسبت به امضای موقت موافقتنامه پاریس، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.