تعيين حق امتياز ارتقاي پروانه فعاليت شركت خدمات ارتباطي رايتل و ميزان جريمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه ارتقاي فعاليت آن شركت

- براساس ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق­ الامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات
- مصوب 1392- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است بابت فعاليت‌هاي ارائه خدمات پستي، مخابراتي، فناوري اطلاعات و صدور مجوز ايجاد شبكه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيئت وزيران، مبالغي به عنوان حق‏ الامتياز و حق‌ السهم دولت و جريمه قانوني جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.

- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای قانون فوق ، ميزان حق امتياز ارتقاي پروانه فعاليت شركت خدمات ارتباطي رايتل و جرايم عدم انجام تعهدات مندرج درآن پروانه رادر قالب دو بند که به تایید وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات، اموراقتصادی و دارایی و اطلاعات رسیده را به شرح ذیل جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است که در جلسه 11 /1 /1395 به تصویب رسید.