تعديل ارزش ريالي تخلفات مندرج در تبصره 2 ماده 72 قانون نظام صنفي كشور و اصلاح بعدي آن

- براساس ماده (74) اصلاحی قانون نظامی صنفی- مصوب 1392- «میزان جریمه‌های نقدی تعیین شده در این قانون، هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیئت وزیران قابل تعدیل است.»

- همچنین با توجه به اینکه بر اساس تبصره (2) ماده (72) قانون مذکور، مبناي صلاحیت ریالی هیئت های رسیدگی به تخلفات صنفی نیز هر ساله برمبنای نرخ تورم سالانه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هیئت وزيران قابل تغيير است . وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به آخرین تصویب‌نامه تعدیلی جرایم یادشده خواستار افزایش جرایم نقدی تخلفات صنفی شده است. هيئت وزيران در جلسه 11 /1 /1395 بعد از بررسی، موضوع را به تصویب رسانید.