تعيين تعرفه هاي خدمات بهداشت محيط و حرفه اي
پیشنهاد دهنده: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي                      

الف : طبق ماده (25) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين- مصوب 1373- به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌اجازه داده مي‌شود تا :
1- در قبال ارائه خدمات آموزشي، دوره‌هاي آموزشي خاص، دوره‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت در مقاطع مختلف تحصيلي و برگزاري دوره‌هاي‌شبانه و خدمات تحقيقاتي، مشاوره‌اي، اجرائي، كارشناسي، درماني، دندانپزشكي، داروسازي، آزمايشگاهي، كارگاهي، چاپ، تكثير، انتشاراتي و‌خدمات فرهنگي، ورزشي و رفاهي به اشخاص حقيقي و حقوقي، مشروط بر آن كه به تشخيص وزير فرهنگ و آموزش عالي و وزير بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي حسب مورد به انجام وظايف اصلي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مربوط لطمه‌اي وارد ننمايد، مبالغي بر اساس‌تعرفه‌هائي كه بنا به پيشنهاد مشترك وزراي مذكور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، دريافت نمايند.
2- كتب و نشريات و نتايج تحقيقات فني و اطلاعات توليدي، حق امتياز فرآيند و محصولات توليد شده نمونه آزمايشي و محصولات كشاورزي و‌دام‌داري و نظاير آن را به فروش برسانند.
كليه وجوه حاصل از اجراي جزء‌هاي (1) و (2) بند الف بايد به حساب‌هائي كه توسط خزانه براي هر يك از دستگاه‌هاي مشمول اين ماده‌افتتاح مي‌شود، واريز گردد تا به حساب درآمد اختصاصي دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل    صد درصد (100%) وجوه واريزي مذكور از‌محل اعتبار درآمد اختصاصي دستگاه ذيربط كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود، در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت‌ تا با رعايت قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي جهت ارائه خدمات فوق و هزينه‌هاي تحقيقاتي به‌مصرف برسد.
ب : در سال 1385 تعرفه های خدمات بهداشت محیط و حرفه ای به استناد ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصمیم گیری و ابلاغ شد. اما با عنايت به عدم تغيير در سقف تعرفه هاي مصوب از سال 1384 تا كنون و ضرورت بررسي تعرفه ها بر اساس نرخ تورم و ضرورت اصلاح تعرفه ها ياد شده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به تعيين تعرفه هاي جديد بهداشت محيط و حرفه اي برای سیر مراحل تصویب به هیئت دولت اقدام نمودند که موضوع پس از بررسی در کمیسیون اموراجتماعی در جلسه مورخ 15 /01 /1395 هیئت وزیران مطرح و به تصویب رسید.
 
تعيين تعرفه هاي خدمات بهداشت محيط و حرفه اي