آیین نامه اجرایی ماده 52 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به منظور حمایت مؤثر از تحقیقات سرمایه گذاری ترویج و توسعه واحدهای تولید همزمان برق و حرارت وبرودت ازطریق بخش غیردولتی

بر اساس ماده 52 قانون اصلاح الگوي مصرف:

"الف ـ وزارت نفت مكلف است با همكاري وزارت نيرو نسبت به حمايت مؤثر از تحقيقات، سرمايه‌گذاري، ترويج و توسعه واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت و برودت از طريق بخش غيردولتي اقدام نمايد.

ب ـ وزارت صنايع و معادن موظف است با حمايت از مراكز تحقيقاتي و صنايع مربوطه، براي توسعه دانش فني بومي و خوداتكائي كشور در تأمين تجهيزات توليد همزمان برق، حرارت و برودت اقدام نمايد.

وكليه ضوابط و آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين ماده با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و صنعت، معادن و تجارت به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد."

در این راستا وزارت نفت دراجراي ماده (52) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي و به منظور حمايت مؤثر از تحقيقات، سرمايه گذاري، ترويج و توسعه واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت وبرودت ازطريق بخش غيردولتي و توسعه دانش فني بومي و خوداتكايي كشور در تأمين تجهيزات مرتبط و ارتقاي بهره وري، افزايش امنيت كشور و مشاركت گسترده بخش غيردولتي در عرضه انرژي، آيين نامه اجرايي ماده يادشده را كه با حضور نمايندگان كليه ذي نفعان از جمله چهار شركت اصلي تابعه وزارت نفت، معاونت پژوهش و فناوري، شركت بهينه سازي مصرف سوخت، معاونت برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري، مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران ، وزارت نيرو و صنعت، معادن و تجارت تهيه شده است رابراي طي مراحل قانوني تصويب ارايه نموده است.

لذا موضوع در کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست مطرح و مورد بررسی قرارگرفت و نهایتا در جلسه مورخ 8/2/1395 به تصویب هیئت وزیران رسید.