برگزاری جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی و صنعت در تاریخ 1395/03/09
 دستور جلسه

- مجوز ورود و ترخيص انواع ماشين آلات راهسازي و معدني سنگين نو يا مستعمل با مصارف خاص با تاييد وزراي دستگاههاي عضوي  كميسيون ماده يك
- اصلاح مواد (10)، (11) و (13) آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب.
- پيش نويس لايحه در خصوص برنامه ريزي عملياتي طرح ساماندهي حاشيه نشيني شهر مشهد(در راستاي تصميمات هيا دولت در تاريخ 93/6/16 به استان خراسان رضوي)