برگزاری جلسه تخصصی کمیسیون اقتصاد در تاریخ 1395/03/11
پيشنهاد بانك مركزي درخصوص «طرح تقاضاي شركت آزاد توشه سپاهان به منظور افزايش دوره تامين مالي طرح تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي مورد نظر بانك تجارت» در هيات دولت.