تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجوز انجام مذاکره پیش امضاء و امضای موقت موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین ایران و پادشاهی اسپانیا جمهوری صربستان و جمهوری قرقیزستان توسط وزارت کشور
تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجوز انجام مذاكره ، پيش امضاء و امضاي موقت موافقتنامه همكاري هاي امنيتي و انتظامي بين ايران و پادشاهي اسپانيا ، جمهوري صربستان و جمهوري قرقيزستان توسط وزارت كشور 
 
هيئت وزيران در جلسه 19 /2 /1395 به وزارت کشور اجازه داد تا با هماهنگی معاونت حقوقی رییس­جمهور (امور توافق­های بین­المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت­نامه همکاری­های امنیتی و انتظامی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی اسپانیا، جمهوری صربستان و جمهوری قرقیزستان در چارچوب متن نمونه موافقت­نامه همکاری‌های امنیتی موضوع نامه شماره 69033 مورخ 26 /11 /1383 معاونت حقوقی رییس‌جمهورظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب­نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.